ZMENA PREVÁDZKY MŠ

Z dôvodu vysokého nárastu ochorenia Covid-19 alebo nariadenej karantény v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, sme po zvážení situácie pristúpili k zrušeniu zberových tried a zmene prevádzky jednotlivých tried.


S účinnosťou od 10.11.2021 až do odvolania budú materské školy otvorené od 6,30 hod. do 16,30 hod. bez zberových tried.