Oznam o dotácií na stravu - aktualizované

Vážení rodičia,


dovoľujeme si Vás informovať, že zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si tohto zvýšeného daňového bonusu, daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus. Ak si ako rodičia plánujete uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by ste požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Je potrebné zvážiť, ktorú možnosť si vyberiete: 1. Poskytnutie dotácie na stravu ( v prílohe sa nachádza tlačivo „Čestné vyhlásenie“, ktoré musia rodičia detí vyplniť, podpísať a odovzdať na referáte sociálnych služieb a nájomných bytov MÚ MČ BA – Vrakuňa, č. dverí 130 – prízemie ) Toto tlačivo nie je možné prispôsobovať na deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov, na tlačivo pod podpis dopíšete poznámku, že sa jedná o 5-ročného predškoláka.

Týka sa to detí:

a) v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku, vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus b) v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (poberatelia dôchodkov, nezamestnaní)

2. Uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu


ČV - daňový bonus (1)
.doc
Download DOC • 31KB