OznamV zmysle VZN č. 2/2022 zo dňa 26.04.2022 s účinnosťou od 01.05.202 prispieva zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 25,00 eur paušálne.


Príspevok v MŠ zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 2. ktoré je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo členom domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada, 3. ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.


Príspevok počas letných prázdnin: Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do MŠ v čase letných školských prázdnin a toto sa nevzťahuje na dieťa, ktorého rodič záväzne prihlási do MŠ počas letných prázdnin a dieťa do MŠ počas letných prázdnin nenastúpi.Mgr. Iveta Stranovská - riaditeľka materskej školy